Statutul Patronatului Medicilor de Familie Iasi

Art. 1. Noi, următorii,  medici de familie, în calitate de membrii fondatori:

 1. Dr. Burdea Eugenia  având CNP 2540109221221 posesor al CI seria MX, nr 281023, reprezentant legal al Cabinetului Medical Individual (CMI) Dr. Burdea Eugenia cu CUI 20453197 din Iași, jud. Iași;
 2. Dr. Covaliu Lidia Camelia având CNP 2591126221154 posesor al CI seria MX, nr 739228, reprezentant legal al CMI Dr. Covaliu  Lidia Camelia cu CUI 19572470 din Com. Bârnova, jud. Iași;
 3. Dr. Bodescu Amancei Larisa  având CNP 2570224221139 posesor al CI seria MX, nr 442080, reprezentant al CMI Dr. Bodescu Amariei Larisa CF19875260 din Iași, jud. Iași;
 4. Dr. Crivoi Petre având CNP 167080812282 posesor al CI seria MX, nr 239637, reprezentant legal al Soc. Civ. Med. Prima Iasi cu CF11871379 din Iași, jud. Iași;
 5. Dr.Craus Irina  având CNP 2590508221195 posesor al CI seria MX, nr 306557, reprezentant legal al CMI Dr. Irina Craus cu CUI 19718096 din orașul Podul Iloaiei, jud. Iași;
 6. Dr. Raicea Adriana având CNP 2570109221189 posesor al CI seria MX, nr 322112, reprezentant al CMI Dr. Raicea Adriana cu CF 19572160 din Tomesi–sat, jud. Iași;
 7. Dr. Ghinita Cristina–Liliana având CNP 2560414221175 posesor al CI seria Mx, nr 291042, reprezentant legal al CMI  Dr. Ghinita Cristina –Liliana cu CUI 19873995 din  Iasi, jud. Iasi;
 8. Dr. Ibanescu Magdalena avand CNP 2571122221173 posesor al CI seria MX nr 459027, reprezentant legal al CMI Dr. Ibănescu  Magdalena cu CUI 20452817din Com. Heleșteni, jud. Iași;
 9. Dr. Lazar Zahacinschi Diana-Carmen având CNP 2600725221155 posesor al CI seria MX, nr 593695, reprezentant legal al CMI Dr. Diana-Carmen Lazar-Zahacinschi cu CUI 20034024 din Iași, jud. Iași;
 10. Dr. Muraru Stela–Camelia având CNP 2700523221167 posesor al CI seria MX, nr 292005, reprezentant legal al CMI Dr. Muraru Stela–Camelia cu CUI 19516887, din Com. Miroslavesti, jud. Iași;
 11. Dr. Nistor Getta având CNP 2590504227806 posesor al CI seria MX, nr 073678, reprezentant legal al CMI TRI-NIS cu CUI 19319206 din Iași, jud. Iași;
 12. Dr. Nistor Daniela având CNP 2600414221148 posesor al CI seria MX, nr 531062, reprezentant legal al CMI Nistor Daniela cu CUI 20109720 din Iași, jud. Iași;
 13. Dr. Malacea Cornelia având CNP 2620404221149 posesor al CI seria MX, nr 454568, reprezentant legal al CMI Dr. Malacea Cornelia cu CUI 19875333 din Iași, jud. Iași;
 14. Dr. Petrescu Mariana având CNP 2551120227818 posesor al CI seria MX, nr 257237, reprezentant legal al CMI Dr. Petrescu Mariana cu CUI 19625817 din Iași, jud. Iași;
 15. Dr. Untu Gabriela având CNP 2551031221205 posesor al CI seria MX, nr 453971, reprezentant legal al CMI Dr. Untu Gabriela cu CUI 20034130 din Iași, jud. Iași;

înființăm PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE IAȘI (PMFI).

 

ART. 2.1. Denumirea organizației este: PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE IAȘI, prescurtat PMFI , asa cum reiese din dovada disponibilității numelui, nr 71027, eliberata de Ministerul Justiției - Serviciul Relații cu Publicul și Cooperare cu ONG la data de 17.03.2009.
ART. 2.2.  Forma juridică :
Patronatul Medicilor de Familie Iași este o organizație cu personalitate juridică română de drept privat, nonguvernamentală și nonprofit, constituitaă în conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2001 cu privire la patronate.
Patronatul Medicilor de Familie Iași poate semna în nume propriu acorduri neguvernamentale, protocoale de intenție și alte documente pentru promovarea și dezvoltarea relațiilor cu organizații similare din țara și din afara țării.
ART. 2.3. Sediul Patronatului Medicilor de Familie Iași  este în municipiul Iași, str. Toma Cozma nr. 74 (o cameră și dependințe), putând fi schimbat în functie de necesitățile Patronatului prin decizia luată în Consiliul Director. 
ART. 2.4. Durata de funcționare a PMFI este nelimitată începând cu data înregistrării în Registrul Special al Judecătoriei Iași.
ART. 2.5. Patronatul Medicilor de Familie Iași  își poate constitui structuri organizatorice, teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică, care-și vor desfășura activitatea în baza prezentului statut.
ART. 2.6. Ștampila și Sigla PMFI va putea fi uzitata în înscrisurile Patronatului.

 

ART. 3.1. Scopul Patronatului Medicilor de Familie Iași
Patronatul îşi propune ca scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, patronal, ştiinţific, legislativ, juridic, şi economic, pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează:

 • dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei;
 •  reprezentarea, susţinerea şi protejarea intereselor cu caracter profesional, patronal, ştiinţific, legislativ, juridic şi economic ale medicilor de familie.

ART. 3.2. Obiectul de activitate al PMFI este susținerea și apărarea intereselor economice ale tuturor membrilor patronatului – medici de familie, în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul său de activitate, potrivit prezentului statut și în acord cu prevederile legii care guvernează existența sa.
ART. 3.3. În realizarea scopului și a obiectului de activitate, PMFI își propune desfășurarea următoarele activități :
a)       Reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor economice și juridice ale tuturor membrilor patronatului - medici de familie, în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul său de activitate, potrivit prezentului statut și în acord cu prevederile legii.
b)       Susținerea dezideratelor și solicitărilor membrilor săi, în fața organismelor Puterii de Stat, Caselor de Asigurări de Sănatate, sub orice formă ar fi acestea, a Colegiului Medicilor din România, inclusiv organismelor județene ale acestora, a oricăror organizații sau organisme care la un moment dat intră în relație cu membrii PMFI. Patronatul urmărește înlăturarea inconvenientelor de orice natură, a situațiilor contrare intereselor membrilor săi.
c)       Propunerea măsurilor legislative, sociale și administrative, către forurile guvernamentale, necesare pentru întărirea, menținerea și dezvoltarea sistemică a intereselor medicilor de familie.
d)       Promovează concurența loială, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi, impunerea la nivel național a unui standard minim de calitate privind obiectul de activitate a membrilor Patronatului.
e)       Susținerea deplinei libertăți de acțiune a patronilor în scopul dezvoltării și eficientizării activității acestora.
f)        Reprezentarea, în condițiile legii, a intereselor membrilor săi la negocierea și încheierea contractelor de prestări servicii medicale și nemedicale (legate de statistică), a contractelor colective de muncă a personalului angajat, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autorităile publice și cu sindicatele, precum și în structurile tripartite de conducere și de dialog social.
g)       Coopereaza si aderarea la alte organizații similare din țară și străinatate, în condițiile intereselor membrilor Patronatului.
h)       Organizarea de manifestări cum ar fi: conferințe de presă, congrese, cursuri de training, colocvii, dezbateri, expoziții, seminarii de informare, simpozioane sau altfel de întruniri naționale, înființarea unei biblioteci, a unei bănci de date și editarea de materiale documentare.
i)         Participarea la comisii, consilii, congrese, expoziții și manifestări naționale și internaționale legate de interesele urmărite de Patronat.
j)         Realizarea medierii – arbitrajului, pentru rezolvarea pe cale amiabila și extrajudiciară, la cererea părților implicate, a disputelor (litigiilor) ce pot apărea între membrii Patronatului, între Patronat și alte societăți comerciale sau în care un membru al Patronatului este parte, precum și la solicitarea instituțiilor statului și în baza parteneriatelor încheiate.
k)       Promovarea intereselor Patronatului prin toate mijloacele legale pentru asigurarea condițiilor normale de funcționare a relațiilor economice și profesionale.
l)         Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu alte patronate din țară și străinătate, cu organisme publice, administrative, instituții financiare, fundații, organisme naționale și internaționale, federații, confederații, instituții, pentru realizarea scopului său.
m)     Atragerea de surse financiare sub formă de donații și alte contribuții în vederea realizării scopului propus și administrarea acestora, în condițiile prevăzute de lege.
n)       Participarea în structurile de coordonare și gestionare a programelor cu Uniunea Europeana.
o)       Propunerea de măsuri legislative sau reglementări în domeniul social sau administrativ, cu impact în protejarea intereselor legitime ale membrilor săi, ale medicilor de familie ăn general, precum și sprijinirea demersurilor cu același scop ale altor organisme recunoscute legal.
p)       Informarea opiniei publice și organismelor statului interesate, în cadrul legii, de diverse aspecte ale asistenței medicale, morbidității și comportamentului demografic la un moment dat, sau pe un anumit teritoriu, în scopul stabilirii de acțiuni viitoare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, implicit a stării de sănătate a populației țintă.

 

ART. 4.1. Patrimoniul social inițial al Patronatului este de 1500 RON compus integral din numerar, suma avansata de membrii fondatori, în părți egale.
Completarea ulterioară a patrimoniului Patronatului se va face pe baza deciziei luate de Consiliul Director.
ART. 4.2. Patrimoniul social al Patronatului va fi format din patrimoniul inițial, din cotizațiile lunare ale membrilor săi, din dobânzi prin plasamentul sumelor disponibile, din donații și sponsorizări din țară și străinătate, resurse de la bugetul de stat și local, alte venituri permise în condițiile prevăzute de lege.
ART. 4.3. Veniturile, excedentele și fondurile de orice fel nu se pot utiliza decât pentru realizarea obiectivelor și scopului Patrimoniului prevăzute în prezentul statut.

 

ART. 5.1. Patronatul este format din :

 • membrii fondatori
 • membri

ART. 5.2. Membrii fondatori sunt medici de familie, persoane fizice autorizate, cu drept de liberă practică, reprezentanți legali a cel puțin un Cabinet Medical Individual - CMI, sau patroni ai unei  societăți a cărei activitate cuprinde, în mod explicit și obligatoriu, practicarea medicinei de familie ca unul din domeniile de activitate, care au format colectivul de initiativă și au participat la constituirea Patronatului.
ART. 5.3. Membrii sunt medicii de familie din Romania, persoane fizice autorizate, cu drept de liberă practică, reprezentanți legali a cel putin un C.M.I. sau acționari ai unei societăți al cărui obiect de activitate să cuprindă și asistența medicală de familie, care cunoscând prevederile Actului Constitutiv și Statutului Patronatului, înteleg și doresc ca prin activitatea lor să participe la realizarea scopului și obiectivelor patronale.
ART. 5.4. Procedura de înscriere de noi membri se realizează prin :
a)       cerere de înscriere în Patronat adresate Președintelui Patronatului, supuse spre aprobarea Consiliului Director; cererea viitorului membru va fi însoțită de o fotocopie de pe statut și certificat de înregistrare a firmei/autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, lista persoanelor care fac parte din organismele de conducere, o fotocopie după legitimația sau actul de identitate a persoanei fizice autorizate/reprezentantului persoanei juridice în Patronat și împuternicirea respectivă.
b)       în cazul refuzului de primire în Patronat, cei interesați se pot adresa Consiliului Director cu o noua cerere însoțită de recomandarea a 2 membri permanenți; în această situație, refuzul de primire din partea Consiliului Director trebuie să fie luat cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia; la ședință, are dreptul să participe și cel interesat, care își va sustine cererea, fără a avea dreptul să participe la procedura de vot.
c)       în cazul refuzului dat cu votul a 2/3 din membrii Consiliului Director, cel interesat se poate adresa primei sesiuni a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a membrilor permanenți ai Patronatului, care vor lua o hotărîre definitivă în acest sens.
d)       în cazul respingerii cererii de înscriere în Patronat decizia se comunica celui care a solicitat înscrierea.
e)       înregistrarea membrilor Patronatului se realizeaza intrun registru special, în care sunt trecute:
1.       datele de identificare ale membrilor fondatori si ale membrilor inscrisi;
2.       tipul activitatii desfasurateȘ
3.       data inregistrarii sau retragerii din Patronat.
Toți membrii Patronatului au acces la acest registru.
 ART. 5.5. Membrii PMF Iași beneficiază de următoarele drepturi:

 • drept de a alege și de a fi ales în organele de conducere, administrare și control ale Patronatului;
 • drept de vot în Adunarea Generală;
 • drept de a participa la toate manifestările organizate de Patronat sau în care Patronatul este implicat, cu respectarea regulamentului manifestării;
 • drept de a semnala neajunsurile constatate în activitatea Patronatului și de a propune soluții de îmbunătățire a activității Patronatului.

ART. 5.6. Membrii PMF Iași  au următoarele obligații:

 • să respecte prevederile actelor constitutive ale Patronatului, precum și deciziile luate de Colegiul Director al Patronatului si Adunarea Generală a Patronatului;
 • să achite la termenul fixat contribuția de membru în cuantumul fixat de Adunarea Generală;
 • să participe prin activitatea lor la realizarea scopurilor și obiectivelor Patronatului;
 • să apere și să promoveze interesele Patronatului;  
 • să evite orice manifestare care ar putea prejudicia interesele Patronatului sau imaginea publică a Patronatului;
 • să comunice modificările apărute în cadrul societății pe care o conduc în una din următoarele modalități: adresă, fax, e-mail cu confirmare de primire, telefon;
 • membrii Patronatului pot face parte din alte organizații numai în cazul în care scopul acestora nu contravine intereselor Patronatului.

 
ART. 5.7. Pierderea calității de membru se realizează prin:
1. Retragere
·         Membrul retras anunță în scris Președintele și predă legitimația de membru;
·         Retragerea se consemnează în baza de date.
2. Excludere
Excluderea operează în următoarele condiții :
a.       întarzierea în achitarea cotizației către Patronat peste termenul de 1 an;
b.       renunțarea la titlul de membru, conform art. 5.7.a;
c.        încalcărea disciplinei din cadrul Patronatului;
d.       angajarea persoanei respective în întreprinderi contrare prevederilor actelor constitutive sau hotărîrilor organelor de conducere sau executive a Patronatului;
e.       angajarea persoanei respective în activități contrare legii sau statului de drept.
Consiliul Director poate hotărâ, fără inițierea vreunei proceduri speciale, excluderea din Patronat  a celor ce nu și-au achitat contribuția mai mult de un an, sau au încălcat regulile deontologice ale patronatului  prin abateri grave. Consiliul Director hotărăște asupra excluderii cu majoritate de 2/3 din numărul membrilor celor prezenți. Hotărîrea de excludere poate fi contestată în prima ședință ordinară a Patronatului .
3. Deces
Art. 5.8. Sancțiunile disciplinare și procedurile de aplicare
În cazul încălcării dispozițiilor legale sau ale prezentului statut, membrii permanenți ai Patronatului pot fi supuși la una din următoarele sancțiuni:
a.       avertisment scris;
b.       suspendarea temporară de până la maximum 3 luni a drepturilor conferite de calitatea de membru al Patronatului;
c.        excluderea din rândul membrilor Patronatului prin publicarea hotărîrii în presă.
5.8.1. Abatere de la prevederile statutului se consideră a fi:
a)       incompatibilitatea cu specificul Patronatului sau cu activitatea conducerii acesteia, respectiv opoziția față de scopurile și interesele Patronatului, precum și abaterile serioase și repetate de la statut ori inconsecvența în îndeplinirea obligațiilor financiare;
b)       nerespectarea statutului cu bună știință sau din neglijență, a oricărui membru al Patronatului, indiferent dacă pentru aceasta a intervenit și o răspundere de altă natură penală, contravențională, administrativă etc.
5.8.2. Procedura de sancționare:
a.       Consiliul Director este organismul competent a aplica sancțiunea avertismentului și a suspendării drepturilor, iar AGP este organismul competent să aplice sancțiunea excluderii definitive din cadrul Patronatului;
b.       Consiliul Director este obligat, cu minimum 10 zile inainte de aplicarea sancțiunii, să invite, în ședința specială, membrul care urmează a fi sancționat și să-l informeze asupra acuzației ce i se aduce. Acesta are dreptul de a folosi orice mijloc legal în apărarea sa;
c.        Membrul are dreptul să conteste decizia de sancționare a Consiliului Director. Contestația va fi adresată Adunării Generale a Patronatului – AGP;
d.       AGP va include obligatoriu, pe ordinea de zi, la prima sesiune extraordinară sau ordinară, dezbaterea sancțiunii decise de Consiliul Director. Hotărîrea AGP este definitivă.
5.8.3. Reînscrierea membrilor este posibilă numai în situațiile de excludere 5.7-2 litera a) și b), la cererea celui interesat și numai dacă se achită cotizatia pe toată perioada, de la data excluderii pană la data reînscrierii cu o majorare de 50%.

 

ART. 6.1. Organele de conducere, execuție și control ale PMF Iași sunt următoarele:
a)       Adunarea Generală - AG;
b)       Consiliul Director - CD;
c)       Președintele;
d)       Cenzorul;
ART. 6.2. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al PMFI, alcătuit din totalitatea membrilor asociației și hotărăște asupra tuturor problemelor patronatului prin vot.
Drept de vot au doar membrii cu contribuția platită la zi.
ART. 6.3. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.
a)       Adunarea Generală Ordinară se convocă cel puțin o dată pe an, de către Președinte, având ordinea de zi stabilită de Consiliul Director, prin majoritate simplă.
b)       Adunarea Generală Ordinară convocată va aproba bilanțul contabil, bugetul de venituri și cheltuieli, darea de seamă a activității parcursă de la ultima Adunare Generală Ordinară.
c)       Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Președinte când există premise pentru desființarea Patronatului, pentru modificarea Statutului Patronatului, la cererea a cel putin 1/3 din numărul membrilor cu drept de vot, printr-o propunere motivată sau ori de câte ori este nevoie pentru alte probleme majore ale membrilor patronatului.
 
ART. 6.4. Atribuțiile Adunării Generale a Patronatului – AGP sunt următoarele:
a)      stabilește orientarea, sarcinile și programul Patronatului;
b)      elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Patronatului - ROF
c)      aprobă bilanțul de venituri și cheltuieli precum și bilanțul contabil;
d)     dezbate probleme importante ale Patronatului și ia deciziile ce se impun;
e)      dezbate și votează orice proiecte de modificare a Actului Constitutiv al Patronatului, inclusiv unificarea sau cooperarea în sistem de federații, confederații cu instituții similare;
f)       aprobă sau respinge în condițiile prezentului Statut, în urma dezbaterilor, Proiectul de activitate al Patronatului ănaintat spre aprobare de Consiliul Director;
g)      evaluează anual Programul de activitate și gestiunea Patronatului;
h)      analizează anual activitatea Consiliului Director în contextul Actului Constitutiv;
i)        aprobă și modifică Actul Constitutiv al Patronatului precum și Statutul;
j)        alege prin vot nominal și membrii Consiliului Director și îi revocă în condiții de nerespectare a reglementărilor statutare, sau neîndeplinirea sarcinilor cu care au fost investiți;
k)      un membru absent poate împuternici în scris un alt membru cu drept de vot să-l reprezinte și să voteze în numele lui la AGP; fiecare membru poate să reprezinte în AGP un singur membru absent;
l)        alege și revocă Cenzorul Patronatului.
ART. 6.5. Consiliul Director al Patronatului este organul de conducere și de administrare al Patronatului, care asigurș realizarea scopului și obiectivele acestuia. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Patronatului.
ART. 6.6. Nulitatea hotărîrilor AGP
6.6.1. Hotărârile AGP contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut pot fi atacate în justiție de oricare din membrii Patronatului care nu au luat parte la AGP sau au votat împotrivă și au cerut să se menționeze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunostință despre hotărîre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
6.6.2. Cererea în anulare se introduce la instanța judecatorească în circumscripția căreia Patronatul își are sediul.
ART. 6.7. Consiliul Director - CD - este format din:
Șapte (7) membri: Președintele, doi Vicepreședinți, Secretarul, Trezorierul și doi membri. Consiliul Director asigură conducerea operativă a organizației și functionează pe durata a 4 ani, perioada în care conduce nemijlocit Patronatul.
Ședințele C.D. sunt prezidate de către președinte sau în lipsa acestuia de un Vicepreședinte împuternicit.
Ședințele C.D. sunt lunare și sunt legal întrunite în prezența a 50%+1 dintre membri.
Deciziile se adoptă cu majoritate simplă de voturi.
La voturi egale votul Președintelui este hotărâtor.
ART. 6.8. Atribuțiile C.D:
a)      stabilește strategia și programele Patronatului;
b)      aduce la îndeplinire hotărârile A.G. și susține raportul de activitate în fața acesteia;
c)      hotărăște bugetul de venituri și cheltuieli precum și bilanțul contabil în vederea  discutării și aprobării lui în A.G.;
d)     alege și revocă Cenzorul Patronatului;
e)      încheie acte juridice în numele și pe seama Patronatului;
f)       execută bugetul;
g)      aprobă organigrama și politica de personal a Patronatului;
h)      votează președintele și vicepresedinții PMFI, prin vot direct;
i)        elaborează și adoptă Regulamentul de ordine interioară a Patronatului;
j)        propune sancțiuni unor membri în condițiile Statutului;
k)      hotărăste asupra oricăror cheltuieli considerate necesare sau utile.
ART. 6.9. Excluderea membrilor Consiliului Director
Excluderea din funcțiile de conducere ale membrilor Consiliului Director din cadrul  Patronatului se face in următoarele situații:
a)      absența de la trei ședințe annual; se acceptă delegarea unei persoane de la aceeași firmă, dar nu mai mult de trei ori pe an în baza unui mandat scris;
b)      pierderea drepturilor civile prin hotărâri definitive;
c)      neplata cotizației anuale.
ART. 6.10.  Drepturile membrilor Consiliului Director
a)      Au dreptul să aleagă și să fie aleși pe funcții în cadrul Consiliului Director;
b)      Calitatea de membru al Consiliului Director este onorifică; funcțiile de președinte și vicepreședinte sunt stabilite prin vot majoritar deschis, în prima ședință a Consiliului Director;
c)      Membrii Consiliului pot reprezenta Patronatul în relațiile cu alte organizații similare din țară și străinătate, în numele acestuia, conform mandatului primit din partea Consiliului Director și aprobat de președinte;
d)     Deciziile considerate contrare legilor, Statutului sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiîie de membrii fondatori sau oricare membru al C.D. în termen de 15 zile de la comiterea actului incriminat sau de la comunicare după caz.
ART. 6.11. Președintele, vicepreședinte:
6.11.1. Președintele patronatului este ales prin vot direct pe perioada de 4 ani cu posibilitatea realegerii. Dacă pentru anumite motive președintele este indisponibil în exercitarea atribuțiilor sale, numește un vicepreședinte validat de C.D. care îi preia prerogativele pe o perioadă limitată.
În exercitarea funcțiilor sale Președintele îndeplinește următoarele atribuții;
a)      reprezintă Patronatul în relațiile cu terți;
b)      asigură conducerea directă a Patronatului;
c)      convoacă și conduce ședințele C.D. și semnează documentele care consemneaza hotărârile luate;
d)     convoacă A.G. Ordinară;
e)      propune C.D. vicepreședintele în situații speciale;
f)       hotărârile aflate în situația balotajului vor fi adoptate cu votul decisiv al președintelui.
6.11.2. Vicepreședintele se alege de către CD, dintre membrii acestuia, prin vot direct. Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile Președintelui pe perioada indisponibilității acestuia.
ART. 6.12. Secretarul și trezorierul au atribuții specificate în Regulamentul de organizare și funcționare al Patronatului – ROF.
ART. 6.13. Cenzorul asigură controlul financiar intern al Patronatului și este ales pentru 4 ani de Adunarea Generală.
Cenzorul lucrează împreuna cu contabil autorizat sau expert contabil.

 

ART. 7.1. Patronatul se dizolvă de drept prin hotărîre judecatorească.
ART. 7.2. Dizolvarea de drept intervine atunci când:
a)      numărul de membri scade sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit 3 luni;
b)      în caz de nerealizare sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost creat dacă în timp de 3 luni de la constatare nu se produce schimbarea scopului inițial
c)      în situația imposibilității constituirii A.G. sau a C.D. în condițiile prezentului Statut dacă situația durează mai mult de 1 an de la data la care trebuiau constituite cele 2 organisme.
ART. 7.3. Patronatul se dizolvă:
a)      prin hotărâre judecatorească la cererea oricărei persoane interesate când se constată condițiile impuse de lege;
b)      prin hotărârea A.G. în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare; procesul-verbal de dizolvare se va depune la judecătoria competentă pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
ART. 7.4. Bunurile rămase după lichidare în cazul dizolvării Patronatului se pot transmite către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător. Data transmiterii bunurilor este data întocmirii procesului verbal de predare-primire .

 

ART. 8.1. Modificarea prezentului Statut se face prin iînscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei.
Demersurile în acest sens se fac de către Președinte sau în lipsa acestuia de către Vicepreședinte.
ART. 8.2. Prezentul statut se completează cu Regulamentul de organizare și funcționare al Patronatului – ROF. Regulamentul de ordine interioară este actualizat ori de câte ori este necesar, cu reguli dezbătute și aprobate de Consiliul Director, pentru buna funcționare a patronatului.
ART. 8.3. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000 și modificările ulterioare din Legea 246 din 18 iulie 2005 prevederile Legii nr. 356/2001 privind patronatele și cu alte prevederi ale legii române.
ART. 8.4. Prezentul Statut este format din 8 capitole și un număr total de 42 de articole și a fost votat și aprobat de AGP astșzi 07.04.2009 în unanimitate de adunarea generală a membrilor fondatori ai PMFI.
Redactat și dactilografiat în 7 (șapte) exemplare, din care 6 (șase) au fost eliberate părților,  unul fiind păstrat de notar.

 

Administrator e-mail: administrator[at]pmfiasi.ro
Website e-mail: patronat[at]pmfiasi.ro